Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Privatumo ir prekių pirkimo elektroninėje parduotuvėje www.luvita.lt taisyklės (toliau – Taisyklės) sudarytos, siekiant užtikrinti Jūsų (toliau – Pirkėjas) ir elektroninės parduotuvės www.luvita.lt (toliau – Parduotuvė) teises, nustatyti abiejų šalių pareigas, atsakomybę, asmens duomenų apsaugos taisykles ir kitas su prekių pirkimu – pardavimu susijusias nuostatas. Pirkėjas, pirkdamas internetu, suformavęs prekių krepšelį ir pradėdamas pildyti užsakymo formą ir pažymėjęs varnelę prie teiginio „Sutinku su taisyklėmis“ patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

2. Asmens duomenų tvarkymas

2.1. Pirkėjui užsakant prekes elektroninėje Parduotuvėje yra būtina registracija. Tinkamam užsakymo įvykdymui yra būtini asmens duomenys - vardas, pavardė, elektroninis paštas, prekių pristatymo adresas, mokėtojo adresas (sąskaitai išrašyti), telefono numeris (pateikiamas su siuntiniu pašto tarnybai bei reikalingas, kaip skubus kontaktas, kilus neaiškumams dėl užsakymo vykdymo).

2.2. Pirkėjas patvirtina, kad jis žino apie savo teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini prekių užsakymo įvykdymui, o Pirkėjui nepateikus tokių duomenų ir nesutikus, prekių pirkimo – pardavimo Sutartis negalės būti sudaryta ir įvykdyta.

2.3. Pirkėjas, registruodamasis elektroninėje Parduotuvėje ir (ar) pateikdamas prekių užsakymą, patvirtina, kad jis sutinka pateikti registracijos formoje ir prekių užsakymo formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pardavėjas šiuos duomenis tvarkytų.

2.4. Pirkėjo asmens duomenys, nurodyti 2.1. punkte, renkami ir tvarkomi elektroninės prekybos tikslu (sudaryti Sutartį, apdoroti prekių užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus, išspręsti klausimus, susijusius su prekių pristatymu ir perdavimu, įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus).

2.5. Pirkėjo bei kitų www.luvita.lt internetinės svetainės lankytojų asmens duomenys (el. pašto adresas) renkami ir tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tuo atveju, jei Pirkėjas, registracijos metu, pažymi varnelę „informuoti apie naujienas“, o kiti www.luvita.lt internetinės svetainės lankytojai nurodo savo el. pašto adresą skiltyje „Naujienlaiškis“. Pirkėjas bei kiti www.luvita.lt internetinės svetainės lankytojai bet kada turi teisę atšaukti savo sutikimą Pardavėjui tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, pateikdami apie tai atitinkamą pranešimą Pardavėjui.

2.6. Pirkėjo bei kitų www.luvita.lt internetinės svetainės lankytojų asmens duomenys tvarkomi ir saugomi ne ilgiau, nei tai reikalinga šiose nuostatose nurodytais tikslais, kol galioja Pirkėjo registracija.

2.7. Pirkėjas gali bet kuriuo momentu kreiptis į Pardavėją su prašymu pašalinti jo registracijos duomenis arba atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros tikslais siunčiamos informacijos.

2.8. Pirkėjo bei kitų www.luvita.lt internetinės svetainės lankytojų asmens duomenys gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.

2.9. Pardavėjas asmens duomenų tvarkymui taiko saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

2.10. Pardavėjas imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

2.11. Pirkėjas bei kiti www.luvita.lt internetinės svetainės lankytojai turi šias teises, susijusias su asmens duomenimis:

2.11.1. prašyti, kad Pardavėjas leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;

2.11.2. teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;

2.11.3. teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);

2.11.4. teisę atšaukti sutikimą;

2.11.5. teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

2.12. Pirkėjas bei kiti www.luvita.lt internetinės svetainės lankytojai gali pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi į Pardavėją el. paštu info@luvita.lt.

2.13. Registracijos elektroninėje Parduotuvėje metu, pildant užsakymo formą ar kitaip naudojantis elektronine Parduotuve, Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jei pasikeičia Pirkėjo pateikti duomenys, Pirkėjas privalo juos atnaujinti, siekiant kad Pardavėjas galėtų tinkamai suteikti savo paslaugas. Pirkėjas atsako už registracijos formoje, užsakymo formoje ar kitaip naudojantis elektronine Parduotuve pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

2.14. Pirkėjas, užsiregistruodamas elektroninėje Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Pardavėjo teikiamais pasiūlymais elektroninėje Parduotuvėje pasinaudoja trečiasis asmuo, prisijungęs su Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.